latri.ca

latri.ca naceu en 2010 como alternativa galega ó twitter. Logo de estos 6 anos funcionando ven de mudar o seu deseño e adaptado ós novos dispositivos


Aviso Legal

Datos identificativos

En cumprimento co deber de información recollido en artigo 10 da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, a continuación reflíctense os seguintes datos:

A empresa titular de latri.ca (en diante, o Site) é estati.co CB con domicilio en O Palomar, s/n (Pazo de Feiras e Congresos/Fundación CEL) en Lugo (C.P: 27004) con número de C.I.F: E-27462142 (en diante, latri.ca).

Usuarios

O acceso e/ou uso dos portais de latri.ca atribúe a condición de USUARIO, que acepta, desde devandito acceso e/ou uso, as Condicións Xerais de Uso aquí reflectidas. As citadas Condicións serán de aplicación independentemente das Condicións Xerais de Contratación que no seu caso resulten de obrigado cumprimento.

Uso do portal

O Site de latri.ca proporciona o acceso a multitude de informacións, servizos, programas ou datos (en diante, “os contidos”) en Internet pertencentes a latri.ca ou aos seus licenciantes, aos que o USUARIO pode ter acceso. O USUARIO asume a responsabilidade do uso do Site. Dita responsabilidade esténdese ao rexistro que fose necesario para acceder a determinados servizos ou contidos. En devandito rexistro o USUARIO será responsable de aportar información veraz e lícita. Como consecuencia deste rexistro, ao USUARIO pódeselle proporcionar un contrasinal do que será responsable, comprometéndose a facer un uso dilixente e confidencial da mesma. O USUARIO comprométese a facer un uso adecuado dos contidos e servizos (por exemplo servizos de chat, foros de discusión ou grupos de noticias) que latri.ca ofrece a través da súa Site e con carácter enunciativo pero non limitativo, a non empregalos para (i) incurrir en actividades ilícitas, ilegais ou contrarias á boa fe e á orde pública; (ii) difundir contidos ou propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, de apología do terrorismo ou atentatorio contra os dereitos humanos; (iii) provocar danos nos sistemas físicos e lóxicos de latri.ca, dos seus proveedores ou de terceiras persoas, introducir ou difundir na rede virus informáticos ou cualesquiera outros sistemas físicos ou lóxicos que sexan susceptibles de provocar os danos anteriormente mencionados; (iv) intentar acceder e, no seu caso, utilizar as contas de correo electrónico doutros usuarios e modificar ou manipular as súas mensaxes.

latri.ca resérvase o dereito de retirar todos aqueles comentarios e achegas que vulneren o respecto á dignidade da persoa, que sexan discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra a mocidade ou a infancia, a orde ou a seguridade pública ou que, ao seu xuízo, non resultasen adecuados para a súa publicación. En calquera caso, latri.ca non será responsable das opinións vertidas polos usuarios a través dos foros, chats, ou outras ferramentas de participación.

Protección de datos

latri.ca cumpre coas directrices da Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal, o Real Decreto 1720/2007 de 21 de decembro polo que se aproba o Reglamento de desenvolvemento da Lei Orgánica e demais normativa vixente en cada momento, e vea por garantir un correcto uso e tratamento dos datos persoais do usuario. Para iso, xunto a cada formulario de solicitude de datos de carácter persoal, nos servizos que o USUARIO poida solicitar a latri.ca, fará saber ao USUARIO da existencia e aceptación das condicións particulares do tratamento dos seus datos en cada caso, informándolle da responsabilidade do fichero creado, a dirección do responsable, a posibilidade de exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición, a finalidade do tratamento e as comunicacións de datos a terceiros no seu caso. Así mesmo, latri.ca informa que dá cumprimento á Lei 34/2002 de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e o Comercio Electrónico e solicitaralle o seu consentimento ao tratamento do seu correo electrónico con fins comerciais en cada momento.

Propiedade intelectual e industrial

latri.ca por si ou como cesionaria, é propietaria de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial das súas páxinas webs, así como dos elementos contidos nelas (a título enunciativo, imaxes, son, audio, vídeo, software ou textos; marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño, selección de materiais usados, programas de ordenador necesarios para o seu funcionamento, acceso e uso, etc.), titularidad de latri.ca ou ben dos seus licenciantes. Todos os dereitos reservados. En virtude do disposto nos artigos 8 e 32.1, párrafo segundo, da Lei de Propiedade Intelectual, quedan expresamente prohibidas a reprodución, a distribución e a comunicación pública, incluída a súa modalidade de posta a disposición, da totalidade ou parte dos contidos desta páxina web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización de latri.ca. O USUARIO comprométese a respectar os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial titularidad de latri.ca. Poderá visualizar os elementos do Site e ata imprimilos, copialos e almacenalos no disco duro do seu ordenador ou en calquera outro soporte físico a condición de que sexa, única e exclusivamente, para o seu uso persoal e privado. O USUARIO deberá absterse de suprimir, alterar, eludir ou manipular calquera dispositivo de protección ou sistema de seguridade que estivese instalado no as páxinas de latri.ca.

Exclusión de garantías e responsabilidade

latri.ca non se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puidesen ocasionar, a título enunciativo: erros ou omisiones nos contidos, falta de disponibilidad do portal ou a transmisión de virus ou programas maliciosos ou lesivos nos contidos, malia adoptar todas as medidas tecnolóxicas necesarias para evitalo.

Modificacións

latri.ca resérvase o dereito de efectuar sen previo aviso as modificacións que considere oportunas na súa Site, podendo cambiar, suprimir ou engadir tanto os contidos e servizos que se presten a través da mesma como a forma na que estes aparezan presentados ou localizados na súa Site.

Emprego de cookies

latri.ca poderá utilizar cookies para personalizar e facilitar ao máximo a navegación do USUARIO polo seu Site. As cookies asócianse únicamente a un USUARIO anónimo e o seu ordenador e non proporcionan referencias que permitan deducir datos persoais do USUARIO. O USUARIO poderá configurar o seu navegador para que notifique e rexeite a instalación das cookies enviadas por latri.ca, sen que iso prexudique a posibilidade do USUARIO de acceder aos Contidos.

Ligazóns

No caso de que no Site dispuxésense enlaces ou hipervínculos facía outros sitios de Internet, latri.ca non exercerá ningún tipo de control sobre devanditos sitios e contidos. En ningún caso latri.ca asumirá responsabilidade algunha polos contidos dalgún enlace pertencente a un sitio web alleo, nin garantirá a disponibilidad técnica, calidade, fiabilidad, exactitude, amplitud, veracidad, validez e constitucionalidad de calquera material ou información contida en ningún de devanditos hipervínculos ou outros sitios de Internet. Igualmente a inclusión destas conexións externas non implicará ningún tipo de asociación, fusión ou participación coas entidades conectadas.

Dereito de exclusión

latri.ca resérvase o dereito a denegar ou retirar o acceso ao seu Site e/ou os servizos ofrecidos sen necesidade de preaviso, a instancia propia ou dun terceiro, a aqueles usuarios que incumplan as presentes Condicións Xerais de Uso.

Xeneralidades

latri.ca perseguirá o incumplimiento das presentes condicións así como calquera utilización indebida da súa Site exercendo todas as accións civís e penais que lle poidan corresponder en dereito.

Modificacións das presentes condicións e duración

latri.ca poderá modificar en calquera momento as condicións aquí determinadas, sendo debidamente publicadas como aquí aparecen. A vixencia das citadas condicións irá en función da súa exposición e estarán vigentes ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas.


Privacidade

Protección de datos de carácter persoal segundo a LOPD

estati.co CB, en aplicación da normativa vixente en materia de protección de datos de carácter persoal, informa que os datos persoais que se recollen a través dos formularios do sitio web https://latri.ca se inclúen nos ficheiros automatizados específicos de usuarios dos servizos de estati.co CB

A recollida e tratamento automatizado dos datos de carácter persoal ten como finalidade o mantemento da relación comercial e o desempeño de tarefas de información, formación, asesoramento e outras actividades propias de estati.co CB

Estes datos unicamente serán cedidos a aquelas entidades que sexan necesarias co único obxectivo de dar cumprimento á finalidade anteriormente exposta.

estati.co CB adopta as medidas necesarias para garantir a seguridade, integridade e confidencialidade dos datos conforme ao disposto na Lei Orgánica 15/1999 do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD).

O usuario poderá en calquera momento exercitar os dereitos de acceso, oposición, rectificación e cancelación recoñecidos na citada LOPD. O exercicio destes dereitos pode realizalo o propio usuario a través de email a ola@latri.ca ou na dirección O Palomar, s/n (Pazo de Feiras e Congresos/Fundación CEL) en Lugo (C.P: 27004).

O usuario manifesta que todos os datos facilitados por el son certos e correctos, e se compromete a mantelos actualizados, comunicando os cambios a estati.co CB

Datos recompilados por usuarios dos servizos

Nos casos en que o usuario inclúa ficheiros con datos de carácter persoal nos servidores de aloxamento compartido, estati.co CB non se fai responsable do incumprimento por parte do usuario da LOPD.

Retención de datos en conformidade á LSSI

estati.co CB informa de que, como prestador de servizo de aloxamento de datos e en virtude do establecido na Ley34/2002 do 11 de xullo de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico (LSSI), retén por un período máximo de 12 meses a información imprescindible para identificar a orixe dos datos aloxados e o momento en que se iniciou a prestación do servizo. A retención destes datos non afecta ao segredo das comunicacións e só poderán ser utilizados no marco dunha investigación criminal ou para a salvagarda da seguridade pública, poñéndose a disposición dos xuíces e/ou tribunais ou do Ministerio que así os requira. A comunicación de datos ás Forzas e Corpos do Estado farase en virtude ao disposto na normativa sobre protección de datos persoais.

Dereitos propiedade intelectual

estati.co CB é titular de todos os dereitos de autor, propiedade intelectual, industrial, "know how" e cantos outros dereitos gardan relación cos contidos do sitio web https://latri.ca e os servizos ofertados neste, así como dos programas necesarios para a súa implementación e a información relacionada. Non se permite a reprodución, publicación e/ou uso non estritamente privado dos contidos, totais ou parciais, do sitio web https://latri.ca sen o consentimento previo e por escrito.

Propiedade intelectual do software

O usuario debe respectar os programas de terceiros postos á súa disposición por estati.co CB, aínda sendo gratuítos e/ou de disposición pública.

estati.co CB dispón dos dereitos de explotación e propiedade intelectual necesarios do software.

O usuario non adquire dereito ningún ou licencía polo servizo contratado, sobre o software necesario para a prestación do servizo, nin tampouco sobre a información técnica de seguimento do servizo, excepción feita dos dereitos e licenzas necesarios para o cumprimento dos servizos contratados e unicamente durante a duración destes. Para toda actuación que exceda do cumprimento do contrato, o usuario necesitará autorización por escrito por parte de estati.co CB, quedando prohibido ao usuario acceder, modificar, visualizar a configuración, estrutura e ficheiros dos servidores propiedade de estati.co CB, asumindo a responsabilidade civil e penal derivada de calquera incidencia que se puidese producir nos servidores e sistemas de seguridade como consecuencia directa dunha actuación neglixente ou maliciosa pola súa banda.

Propiedade intelectual dos contidos aloxados

Prohíbese o uso contrario á lexislación sobre propiedade intelectual dos servizos prestados por estati.co CB e, en particular de:

A utilización que resulte contraria ás leis españolas ou que infrinxa os dereitos de terceiros.

A publicación ou a transmisión de calquera contido que, a xuízo de estati.co CB, resulte violento, obsceno, abusivo, ilegal, racial, xenófobo ou difamatorio.

Os cracks, números de serie de programas ou calquera outro contido que vulnere dereitos da propiedade intelectual de terceiros.

A recollida e/ou utilización de datos persoais doutros usuarios sen o seu consentimento expreso ou contravindo o disposto na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal.

A utilización do servidor de correo do dominio e das direccións de correo electrónico para o envío de correo masivo non desexado.

O usuario ten toda a responsabilidade sobre o contido da súa web, a información transmitida e almacenada, os enlaces de hipertexto, as reivindicacións de terceiros e as accións legais en referencia a propiedade intelectual, dereitos de terceiros e protección de menores. O usuario é responsable respecto ás leis e regulamentos en vigor e as regras que teñen que ver co funcionamento do servizo online, comercio electrónico, dereitos de autor, mantemento da orde pública, así como principios universais de uso de Internet.

O usuario indemnizará a estati.co CB polos gastos que xerara a imputación da estati.co CB nalgunha causa cuxa responsabilidade fose atribuíble ao usuario, incluídos honorarios e gastos de defensa xurídica, mesmo no caso dunha decisión xudicial non definitiva.

Protección da información aloxada

estati.co CB realiza copias de seguridade dos contidos aloxados nos seus servidores, non obstante non se responsabiliza da perda ou o borrado accidental dos datos por parte dos usuarios. De igual xeito, non garante a reposición total dos datos borrados polos usuarios, xa que os citados datos poderían ter sido suprimidos e/ou modificados durante o período do tempo transcorrido dende a última copia de seguridade. Os servizos ofertados, agás os servizos específicos de backup, non inclúen a reposición dos contidos conservados nas copias de seguridade realizadas por estati.co CB, cando esta perda sexa imputable ao usuario; neste caso, determinarase unha tarifa acorde á complexidade e volume da recuperación, sempre logo de aceptación do usuario. A reposición de datos borrados só está incluída no prezo do servizo cando a perda do contido sexa debida a causas atribuíbles a estati.co CB.

Comunicacións comerciais

En aplicación da LSSI. estati.co CB non enviará comunicacións publicitarias ou promocionais por correo electrónico ou outro medio de comunicación electrónica equivalente que previamente non tivesen sido solicitadas ou expresamente autorizada polos destinatarios destas.

No caso de usuarios cos que exista unha relación contractual previa, estati.co CB si está autorizado ao envío de comunicacións comerciais referentes a produtos ou servizos da estati.co CB que sexan similares aos que inicialmente foron obxecto de contratación co cliente. En todo caso, o usuario pode solicitar que non se lle fagan chegar máis informacións comerciais a través das canles de Atención ao Cliente, tras acreditar a súa identidade.


Política de cookies

https://latri.ca informa acerca do uso das cookies na súa páxina web

As cookies son arquivos que se poden descargar no seu equipo a través das páxinas web. Son ferramentas que teñen un papel esencial para a prestación de numerosos servizos da sociedade da información. Entre outros, permiten a unha páxina web almacenar e recuperar información sobre os hábitos de navegación dun usuario ou do seu equipo e, dependendo da información obtida, pódense utilizar para recoñecer o usuario e mellorar o servizo ofrecido.

Tipos de cookies

Segundo quen sexa a entidade que xestione o dominio dende onde se envían as cookies e trate os datos que se obteñan pódense distinguir dous tipos: cookies propias e cookies de terceiros.

Existe tamén unha segunda clasificación segundo o prazo de tempo que permanecen almacenadas no navegador do cliente, podendo tratarse de cookies de sesión ou cookies persistentes.

Por último, existe outra clasificación con cinco tipos de cookies segundo a finalidade para a que se traten os datos obtidos: cookies técnicas, cookies de personalización, cookies de análise, cookies publicitarias e cookies de publicidade comportamental.

Cookies utilizadas na web

A continuación identifícanse as cookies que están a ser utilizadas neste portal así como a súa tipoloxía e función:

A páxina web de https://latri.ca utiliza Google Analytics, un servizo de analítica web desenvolvida por Google, que permite a medición e análise da navegación nas páxinas web. Pode encontrar máis información ao respecto e inhabilitar o uso destas cookies en http://www.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html

Outras cookies que se descargan son: PHPSESSID, remember e visid_incap_692897, de tipo técnico e de sesión.

Aceptación da Política de cookies

https://latri.ca asume que vostede acepta o uso de cookies. Non obstante, mostra información sobre a súa Política de cookies na parte inferior de calquera páxina do portal co obxecto de que vostede sexa consciente.

Ante esta información é posible levar a cabo as seguintes accións:

  • Aceptar cookies. Non se volverá visualizar este aviso ao acceder a calquera páxina do portal durante a presente sesión.
  • Pechar. Ocúltase o aviso na presente páxina.
  • Modificar a súa configuración. Poderá obter máis información sobre que son as cookies, coñecer a Política de cookies de https://latri.ca e modificar a configuración do seu navegador.

Como modificar a configuración das cookies

Vostede pode restrinxir, bloquear ou borrar as cookies de https://latri.ca ou calquera outra páxina web, utilizando o seu navegador. En cada navegador a operativa é diferente, a función de "Axuda" mostraralle como facelo

NOTA: a información ofrecida é, a data 18/XANEIRO/2016 e informámoslle que co paso do tempo pode non resultar exhaustiva, a pesar de que periódicamente a presente política de cookies é revisada.


Contacto

Podes poñerte en contacto connosco a través do correo electrónico: ola@latri.ca